Warunki użytkowania

w odniesieniu do nieodpłatnego udostępniania materiałów informacyjnych online.

I. Informacje ogólne:

 1. Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do materiałów informacyjnych, udostępnianych online przez Festool GmbH oraz/ lub przedsiębiorstwa grupy TTS Tooltechnic Systems (zwanych w dalszej części Festool).
 2. Udostępnianie materiałów informacyjnych, zwłaszcza takich jak broszury, newsletter, EKAT (katalog części zamiennych), plany konstrukcji, instrukcje obsługi, przykłady zastosowań, dane techniczne, animacje, filmy wideo, tekst, materiały dla prasy i zdjęcia (zwane dalej materiałami) odbywa się niezobowiązująco i zgodnie z poniższymi warunkami.
 3. Warunki użytkowania uznaje się za zaakceptowane najpóźniej wraz z przyjęciem bądź pobraniem materiałów. Obowiązują one również w odniesieniu do przyszłego użytkowania.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy oprogramowania lub sprzętowe, jakie mogą powstać podczas przesyłania materiałów online lub podczas korzystania z naszego systemu.

II. Prawa dotyczące użytkowania:

 1. Udostępniony online materiał pozostaje nadal własnością firmy Festool względnie autora i jest chroniony prawem autorskim.
 2. Użytkownikowi przyznaje się niewyłączne prawo użytkowania.
 3. Prawo użytkowania materiałów obejmuje:

a)   prawo do otwierania, drukowania i przesyłania; jak również

b)   ograniczone prawo do edycji, tzn. prawo zmiany materiału zdjęciowego przy zastosowaniu analogowych lub cyfrowych metod obróbki obrazu w odniesieniu do wielkości obrazu (pomniejszenie, powiększenie, przycięcie), jak również w odniesieniu do wartości kolorów, kontrastu, jasności, o ile nie zostanie w ten sposób naruszony przekaz zdjęcia. Pozostałe zmiany materiału zdjęciowego wymagają uprzedniej zgody firmy Festool lub autora.

 1. Materiały nie mogą być w żadnym wypadku używane do celów niezgodnych z prawem, pornograficznych, obscenicznych, szkalujących lub stanowiących naruszenie prawa. 
 2. . Zabronione jest wykorzystywanie materiałów w sposób komercyjny we własnych celach lub też przez osoby trzecie, o ile nie uzgodniono inaczej w poniższych postanowieniach lub też pisemnie w innym miejscu. Dotyczy to zwłaszcza rozpowszechniania w internecie oraz oferowania w innych miejscach do pobrania.
 3. Dopuszczalne jest natomiast linkowanie do strony Festool. 
  W przypadku linkowania, użytkownik ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej adnotację o autorstwie „Festool (www.festool.de)“.
 4. Z umożliwieniem dostępu do materiałów nie wiąże się prawo do zmiany lub innej przeróbki materiałów w całości lub we fragmentach.
 5. W przypadku naruszenia przez użytkownika powyższych zasad użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i jest zobowiązany uwolnić Festool od wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich.
 6. Jeśli użytkownik wejdzie w posiadanie wiedzy na temat komercyjnego użycia, nieuprawnionego kopiowania, zmiany lub innego rodzaju edycji, jak również bezprawnego rozpowszechniania, zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym firmę Festool.

III. Użytkowanie lub tworzenie tekstów prasowych:

 1. W przypadku wytworzonych przez danego użytkownika tekstów prasowych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczony tekst, a zwłaszcza ponosi on wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osobistych. Użytkownik zobowiązany jest w tym zakresie uwolnić Festool od wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich.
 2. W przypadku wykorzystania materiałów prasowych i zdjęciowych w związku z artykułami prasowymi należy fakt ten każdorazowo zaznaczyć wyraźnie i jednoznacznie za pomocą adnotacji o autorstwie „Foto Festool GmbH”.
 3. Na żądanie firmy Festool należy przesłać bezpłatnie do biura prasowego Festool egzemplarz bezpłatny niezwłocznie po opublikowaniu tekstów prasowych.

IV. Hiperłącza:

 1. Strona internetowa Festool może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Firma Festool nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach internetowych, ani też nie rości sobie prawa do własności treści tychże stron internetowych. Firma Festool sprawdziła podczas pierwszego linkowania łączy zewnętrznych treści obce pod względem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie stwierdzono widocznych naruszeń prawa. Jednakże w przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniach prawa, tego rodzaju linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

V. Rękojmia, odpowiedzialność:

 1. Wyklucza się odpowiedzialność za wolność materiałów od wad materialnych i prawnych, a zwłaszcza za brak błędów, prawidłowość, wolność od praw ochronnych i autorskich osób trzecich, kompletność oraz/ lub możliwość wykorzystania. Zasada powyższa nie obowiązuje, jeśli błędy są wynikiem umyślnego działania, rażącego zaniedbania lub podstępu.
 2. Wyklucza się możliwość roszczeń o odszkodowanie ze strony użytkownika, niezależnie od podstawy prawnej, a zwłaszcza w związku z naruszeniem umowy. Zasada powyższa nie dotyczy umyślnego działania, rażącego zaniedbania, braku właściwości przyrzeczonych oraz odpowiedzialności zgodnie z prawem o obowiązku odpowiedzialności za wady produktu.
 3. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody następcze pomiędzy stronami.
 4. Przed pobraniem materiałów użytkownik ma obowiązek zadbać dla własnej ochrony oraz w celu zapobiegania wirusom na stronie internetowej Festool o stosowne urządzenia zabezpieczające oraz skaner antywirusowy.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Sądem właściwym jest, jeśli zamawiający jest podmiotem gospodarczym w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Festool.
 2. Zastosowanie ma prawo niemieckie.
 3. Firma Festool zastrzega sobie możliwość niezwłocznej zmiany aktualnie udostępnionych materiałów. Ponadto Festool zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków z zachowaniem stosownego terminu.

(Stan na 06/2016)